logo

Privacybeleid

1. Inleiding

Sinvae B.V (Sinvae of wij) waardeert en respecteert de privacy van haar klanten, kandidaten en zakelijke partners en streeft ernaar de privacy en de vertrouwelijkheid te beschermen van persoonsgegevens die Sinvae verwerkt in verband met de diensten die wij aan onze opdrachtgevers en kandidaten leveren. Sinvae zal jouw persoonsgegevens zorgvuldig en altijd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving verwerken.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken in onze bedrijfsvoering (als een verwerkingsverantwoordelijke). Wij verzamelen, gebruiken, delen en verwerken persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden genoemd of die wettelijk zijn toegestaan.

In deze privacyverklaring gebruiken we een aantal termen die een specifieke betekenis hebben onder de geldende privacyregels (zoals ‘persoonsgegevens’ of ‘verwerkingsverantwoordelijke’). Hoofdstuk 4 van deze privacyverklaring bevat een overzicht van deze gedefinieerde termen.

Sinvae heeft een functionaris voor gegevensbescherming benoemd (data protection officer, DPO). Aarzel niet om contact op te nemen met onze DPO als je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door Sinvae, wanneer je contact opneemt krijg je uiterlijk binnen één maand reactie:

E-mail:
info@sinvae.nl

Reguliere post:
Sinvae B.V.
Peperstraat 1
5211 KM ‘s-Hertogenbosch

 

 

2. Wat doen wij met jouw persoonsgegevens?

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadressen en e-mails, of een kopie van een paspoort, maar ook financiële gegevens of kopieën van e-mails en contracten, onder de voorwaarde dat dergelijke gegevens betrekking hebben op een natuurlijk persoon.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij over jou?

(a) Jouw contactgegevens en CV
inclusief jouw naam, adres (en bewijs van adres), geslacht, geboortedatum, opleidingen, werkervaring, e-mailadres, telefoongegevens, nationaliteit, cv en mogelijke andere door jou aangereikte gegevens. Vaak vragen wij jou ook salarisgegevens te verstrekken.
(b) Mogelijk interessante vacatures
vacatures waarop je hebt gereageerd of waar wij jou voor in overweging hebben genomen en al dan niet voor hebben benaderd.

(c) Gespreksnotities en correspondentie
persoonlijke verslagen over contactmomenten (via telefoon of face to face interviews) en email correspondentie met jou.
Welke wettelijke basis hebben wij voor het verwerken van jouw persoonsgegevens?

Sinvae verwerkt jouw persoonsgegevens alleen voor legitieme doeleinden. Bovendien zal het gebruik van jouw persoonsgegevens ook steeds worden gerechtvaardigd op basis van een of meer van de wettelijke “verwerkingsgronden” die zijn opgenomen in de AVG.

De onderstaande opsomming bevat een korte uitleg van de verschillende wettelijke verwerkingsgronden onder de AVG op basis waarvan Sinvae jouw persoonsgegevens gebruikt.

Uitvoering van een overeenkomst: 
waar Sinvae jouw persoonsgegevens nodig heeft om een overeenkomst met jou aan te gaan en/of onze diensten aan jou te leveren.

Gerechtvaardigde belangen: 
waar Sinvae jouw persoonsgegevens gebruikt om een gerechtvaardigd belang te behartigen en onze redenen om jouw persoonsgegevens te gebruiken zwaarder wegen dan het nadeel voor jouw recht op bescherming van persoonsgegevens.

Juridische vorderingen: 
waar jouw persoonsgegevens nodig zijn voor Sinvae om jou, ons of een derde partij te verdedigen, of een vordering tegen in te stellen.

Toestemming: 
waar jij hebt ingestemd met het gebruik van jouw persoonsgegevens (je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht aan onze DPO te sturen).

Voor welke doeleinden verzamelt Sinvae jouw persoonsgegevens en op welke verwerkingsgronden vertrouwen wij voor het gebruik daarvan?

In deze paragraaf beschrijven wij de doeleinden waarvoor Sinvae de verschillende categorieën persoonsgegevens verwerkt die wij verzamelen. Voor elk verwerkingsdoeleinde hebben we de toepasselijke verwerkingsgronden opgenomen op basis waarvan we het gebruik van jouw persoonsgegevens rechtvaardigen:

 • (a) Om jouw sollicitatie voor een specifieke functie te beoordelen
  Op het moment dat wij jouw sollicitatie voor een specifieke vacature ontvangen of jouw interesse voor een open gesprek over mogelijke carrière mogelijkheden zullen wij jouw persoonsgegevens gebruiken om jouw geschiktheid voor deze functie en andere functies te beoordelen.
  • Verwerkingsgrond(en): onze dienstverlening aan kandidaten (uitvoering overeenkomst), expliciete toestemming (jij kunt er op elk moment voor kiezen jouw gegevens uit ons bestand te laten verwijderen)
 • (b) Om jou mogelijk in de toekomst passende functies te kunnen bieden Tevens zullen wij jouw profiel (inclusief jouw persoonsgegevens) verwerken en jou voortdurend op de hoogte houden van mogelijk passende functies via email, telefoon, nieuwsbrieven, en social media.
  • Verwerkingsgrond(en): onze dienstverlening aan kandidaten (uitvoering overeenkomst), expliciete toestemming (u kunt op elk moment ervoor kiezen jouw gegevens uit ons bestand te laten verwijderen)
 • (c) Ten behoeve voor onze dienstverlening aan onze opdrachtgevers Sinvae heeft persoonsgegevens van opdrachtgevers nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst(en) met hen. Dit omvat het gebruik van jouw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat Sinvae haar diensten aan haar opdrachtgevers kan leveren.
  • Verwerkingsgrond(en): (voorbereiding van) de uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichtingen, gerechtvaardigde belangen (om ons in staat te stellen onze diensten te verlenen en persoonsgegevens te delen tussen verschillende Sinvae entiteiten, indien van toepassing).
 • (d) Voor marketingdoeleinden
  wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om per e-mail met jou contact op te nemen (voor marketingdoeleinden). Jij kan je op ieder gewenst moment afmelden van deze marketingcommunicatie. We zullen alleen onze eigen diensten bij jou onder de aandacht brengen en zullen jouw contactgegevens voor dit doeleinde niet aan derden verstrekken (met uitzondering van derden die namens ons persoonsgegevens verwerken, zoals social media platforms).
  • Verwerkingsgrond(en): gerechtvaardigde belangen (om ons in staat te stellen onze diensten te promoten), en expliciete toestemming, zie in dit verband onze cookieverklaring (deze toestemming kunt je op elk moment intrekken).
 

Waar halen wij jouw persoonsgegevens vandaan?

Wij verzamelen persoonsgegevens rechtstreeks van jou of via publiek toegankelijke bronnen (zoals Linkedin).

Waar bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens op IT-systemen die zich bevinden binnen de EU. Alle IT-dienstverleners treden namens Sinvae op als verwerker.

Hoe beschermt Sinvae mijn persoonsgegevens?

Sinvae en haar IT dienstverleners hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de verwerking van persoonsgegevens te beveiligen. Deze voorzorgsmaatregelen zijn afhankelijk van de gevoeligheid, het formaat, de locatie, de hoeveelheid, de distributie en de opslag van de persoonsgegevens, en omvatten maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.
We beperken de toegang tot persoonsgegevens tot personeel en derde partijen die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben voor gerechtvaardigde en relevante zakelijke doeleinden.

Delen wij jouw persoonsgegevens?

Sinvae heeft verschillende verwerkers ingeschakeld om jouw persoonsgegevens namens ons te verwerken, waaronder social media platforms voor marketingdoeleinden, IT dienstverleners, en overige dienstverleners.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

‘s-Hertogenbosch, 2022