logo

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Sinvae B.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch. Een verwijzing naar andere algemene voorwaarden wordt niet zonder schriftelijke erkenning daarvan gehonoreerd.

2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Sinvae schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:
a. Sinvae: intermediair tussen Opdrachtgever en kandidaat, gevestigd te ’s-Hertogenbosch;

b. Opdrachtgever: de organisatie die door Sinvae (een) kandida(a)t(en) aangedragen krijgt. Tevens wordt onder opdrachtgever verstaan de organisatie waarmee de partij aan wie de kandidaat in eerste instantie is voorgedragen in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd;

c. Kandidaat: de persoon welke zoekende is naar een nieuwe arbeidsrelatie / dienstbetrekking en geworven is door of zich zelfstandig heeft aangemeld bij Sinvae;

d. Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk wetboek daaronder verstaat, alsmede alle werkzaamheden die de Kandidaat als freelancer of zelfstandige ten behoeve van Opdrachtgever verricht, en waarvan de aard van de werkzaamheden gelijk of vergelijkbaar zijn als die waarvoor de Kandidaat bij de Opdrachtgever op kennismakingsgesprek is geweest.

e. Plaatsing Het moment waarop de Opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met de door Sinvae in het kader van een Opdracht of introductie aangeboden Kandidaat.

f. Bemiddelingsfee: De door de Opdrachtgever aan Sinvae verschuldigde vergoeding in verband met de Opdracht.

Artikel 3

Vrijblijvend voorstel voor Opdrachtgever en overeenkomst

1. Sinvae introduceert bij Opdrachtgever, geheel vrijblijvend, kandidaten voor die passen op het functie- en mens profiel dat Sinvae en Opdrachtgever eerder met elkaar hebben afgestemd. Indien een Opdrachtgever naar aanleiding van de verstrekte informatie met een kandidaat een kennismakingsgesprek te willen voeren, dient hij dit aan te geven bij Sinvae.

Sinvae en Opdrachtgever stemmen samen af hoe de procedure eruit zal komen te zien en welke rol er van Sinvae wordt verwacht.

Door het eerder ondertekenen van de bij de opdracht horende offerte is de samenwerking bekrachtigd en gaat de Opdrachtgever akkoord met de geldende algemene voorwaarden van Sinvae.

2. De Opdrachtgever wordt met inachtneming van het voorgaande lid in de gelegenheid gesteld kennismakingsgesprekken te houden met de voorgedragen Kandidaat.
Sinvae is gerechtigd het eerste deel van de bemiddeling fee in rekening te brengen wanneer er een potentieel geschikte kandidaat bij Opdrachtgever is geïntroduceerd, het tweede deel van de bemiddeling fee zal Sinvae in rekening te brengen wanneer Opdrachtgever een arbeidsovereenkomst aangaat met een door Sinvae geïntroduceerde kandidaat.

Artikel 4

Verplichtingen Opdrachtgever

1. Sinvae gaat bij de uitvoering van de Opdracht uit van de informatie die de Opdrachtgever omtrent de gewenste profielen, werkervaring en opleidingseisen verstrekt. Sinvae gaat ervan uit dat die informatie juist is en tijdig door de Opdrachtgever wordt verstrekt.
2. De Opdrachtgever is gehouden Sinvae in het kader van de dienstverlening te voorzien van alle relevante informatie die van invloed is op de dienstverlening, in ieder geval doch niet uitsluitend organisatiewijzigingen, standplaatswijzigingen en wijzigingen in het personeelsbestand.

3. Sinvae gaat er bij de uitvoering van de opdracht van uit dat de Opdrachtgever de benodigde medewerking verleent en tijd inruimt voor onder andere de gesprekken met kandidaten en alle benodigde faciliteiten ter beschikking stelt.
4. De Opdrachtgever behandelt alle informatie met betrekking tot kandidaten vertrouwelijk en zal deze informatie niet gebruiken zonder toestemming van de Kandida(a)t(en) en/of Sinvae.

Artikel 5

Intrekken en wijzigen van een Opdracht

1. Mocht de opdracht tussentijds worden teruggetrokken of voor een periode van minimaal 3 maanden on-hold worden gezet dan is Opdrachtgever aan Sinvae een annuleringsvergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is gelijk aan het werkelijk aantal besteedde uren tot het moment van stopzetten.

Het geldende uurtarief is € 90,- (exclusief BTW)
Wordt de opdracht later, binnen 3 maanden na stopzetting, weer voortgezet dan wordt de annuleringsvergoeding verrekend met de bemiddelingsfee.

Artikel 6

Einde Opdracht

1. Een opdracht eindigt op het moment dat er een Plaatsing tot stand komt of op het moment dat een der partijen de opdracht intrekt of opzegt.
2. De opdracht tussen Sinvae en de Opdrachtgever kan – naast de mogelijkheden die de wet biedt – per direct worden beëindigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, ingeval:
a. de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend;
b. de Opdrachtgever in (voorlopige) surseance van betaling verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend;
c. de Opdrachtgever door beslaglegging op zijn eigendommen, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;
d. (de onderneming van) de Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;
e. naar het oordeel van Sinvae inning van bestaande of toekomstige vorderingen op de Opdrachtgever niet genoegzaam kan worden zeker gesteld;
f. er sprake is van fusie, splitsing of overname aan de zijde van de Opdrachtgever;
Het voorgaande laat onverlet het recht van Sinvae om volledige schadevergoeding te vorderen van de Opdrachtgever.

Artikel 7

Informatieverstrekking en Zorgvuldigheid

1. De Opdrachtgever is gehouden Sinvae tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn.

2. De Opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de Kandidaat die door Sinvae is voorgedragen en de met deze voordracht verstrekte informatie. Opdrachtgever werkt volgens de richtlijnen van de AVG.

3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die men van elkaar of uit andere bron heeft verkregen.

Artikel 8

Aansprakelijkheid

1. De Opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. Sinvae zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat Opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. Sinvae aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als Opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met kandidaat is aangegaan.

2. Sinvae is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die de Opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met betreffende Kandidaat.

3. Opdrachtgever vrijwaart Sinvae tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van Sinvae samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

Artikel 9

Voorkoming van discriminatie

1. De Opdrachtgever en Sinvae zullen bij het aangaan en uitvoeren van de Opdracht of overige overeenkomst uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen en mee laten wegen. De Opdrachtgever en Sinvae zullen ook overigens geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.

Artikel 10

Geheimhouding

1. Partijen moeten vertrouwelijk omgaan met de informatie waarvan zij weten of behoren te begrijpen dat deze van vertrouwelijke aard is, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking daarvan verplicht. Als vertrouwelijke informatie geldt tenminste de informatie die is en/of wordt verstrekt in het kader van de overeenkomst waaronder doch niet uitsluitend tarieven en (persoons)gegevens van kandidaten.

2. Partijen leggen de verplichting omtrent geheimhouding ook op aan medewerkers die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en aan door partijen ingeschakelde derden.

Artikel 11

Privacy

1. In het kader van de opdracht vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens van met name kandidaten plaats. De Opdrachtgever en Sinvae zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving. De Opdrachtgever verlangt geen gegevens van Sinvae die Sinvae op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken en/of verzamelen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Sinvae aan hem verstrekte gegevens.

2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om (assessment)rapportages van kandidaten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kandidaten en van Sinvae, te gebruiken of anderszins aan derden te verstrekken.
3. De Opdrachtgever vrijwaart Sinvae tegen elke aanspraak van kandidaten of overige derden jegens Sinvae in verband met een schending door de Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten door Sinvae.

Artikel 12

Intellectueel eigendom

1. De door Sinvae in het kader van de overeenkomst gebruikte voorstellen, plannen, databases, werkwijzen, assessments en tests anderszins, blijven eigendom van Sinvae dan wel diens licentiegevers.
2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sinvae over te gaan tot het publiceren of reproduceren of anderszins gebruiken van de in het vorige lid vermelde zaken, noch om die zaken te gebruiken voor een ander doel dan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst nodig is.
3. Sinvae verklaart dat, voor zover zij weet, door de zaken en het gebruik ervan in het kader van de Opdracht door de Opdrachtgever geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden.

Artikel 13

Algemene bepalingen

1. Indien de Opdrachtgever een door Sinvae aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de Opdrachtgever afwijst en binnen 12 maanden na het kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende Opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee aan Sinvae overeenkomstig de afspraken in de bij de Opdracht horende offerte.

2. Het is Opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien Opdrachtgever dit verbod overtreedt, dan is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee aan Sinvae.

Artikel 14

Facturen

1. De facturen van Sinvae dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn betaald, tenzij hier separaat andere afspraken over zijn gemaakt. Blijft Opdrachtgever in gebreke, ondanks een aanmaning met de aanzegging van verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten, dan worden de (deel)betalingen – ongeacht onder welke titel ontvangen –

eerst in mindering gebracht op de rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de facturen zelf.

De buitengerechtelijke incassokosten worden overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten” vastgesteld

2. Bij niet tijdige volledige betaling van enig factuurbedrag is de Opdrachtgever in verzuim. Dan is Sinvae gerechtigd het openstaande factuurbedrag te verhogen met de wettelijke rente te rekenen vanaf de vervaldag van de openstaande factuur of deel daarvan. Een aanmaning daartoe is niet vereist.

3. De Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.

Artikel 15

Bemiddelingsfee

1. Er is door Opdrachtgever een bemiddelingsfee verschuldigd indien en zodra tussen Opdrachtgever en kandidaat een Arbeids- of samenwerkings overeenkomst tot stand komt.

2. De hoogte van de bemiddelingsfee (exclusief omzetbelasting) wordt door Sinvae voorafgaande aan het kennismakingsgesprek aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt. Tenzij anders afgesproken hanteert Sinvae haar “fair pricing” model. De bemiddelingsfee bestaat uit twee componenten.

Artikel 16

Tenslotte

1. Sinvae zal zich, uiteraard met inachtneming van al het vorenstaande, volledig inspannen om Opdrachtgevers en kandidaten naar beste vermogen van dienst te zijn.

2. Behoudens kwesties behorende bij de kantonrechter is de burgerlijke rechter te ‘s-Hertogenbosch, met uitsluiting van iedere andere rechter, arbiter of bindend adviseur, bevoegd kennis te nemen van geschillen, gerezen naar aanleiding van de overeenkomsten, opdrachten en berekende bemiddelingsfee tussen Sinvae en Opdrachtgever en of kandidaat.

3. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten aanbiedingen of handelingen van Sinvae is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht of Opdrachtgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.

4. Sinvae behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra Sinvae de Opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.